رئیس سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری کرج:

کرج با بیش از 500 اثر تاریخی ظرفیتی استثنایی در بخش گردشگری

سرمایه گذاری در بخش های مختلف شهری و روستایی از جمله مواردی است که در دهه های اخیر در بسیاری از جوامعه مورد توجه مردم و دولتمردان قرار گرفته است چرا که سبب عایدات اقتصادی فروانی خواهد شد و در این میان اقتصاد مردم و جوامع در شرایط مطلوبی قرار خواهد گرفت.

کرج با بیش از 500 اثر تاریخی ظرفیتی استثنایی در بخش گردشگری

پربیننده ترین