چرا انتصاب زنان مدیر اتفاق مبارکی است؟

در عالم نظر ودر عرصه عمل حضور حداکثر ذی نفعان در فرایند سیاستگذاری عمومی نسبت معناداری با میزان موفقیت یک سیاست عمومی دارد. اینکه مردم به عنوان سوژه های اعمال سیاست در فرایند تعیین موضوع، قرار گرفتن در دستورکار، انتخاب راه حل، اجرا و ارزیابی مشارکت داشته باشند موضوعی کلیدی است.

چرا انتصاب زنان مدیر اتفاق مبارکی است؟

پربیننده ترین

>