• اصل اول انسانیت عظمت وجود است .که برای پی بردن به آن کنکاشی وسیع نیاز است، از سرآغاز کتاب زیستن تا به امروز. یعنی: از ابتدای شروع موجبات خلق انسان تا لحظه کنونی.

  • جسم فقط ماشینی است که در اختیار روح قرارگرفته شده تا روح با اجرای تصمیم هایش بتواند در تالارهستی موثر باشد.

  • پروردگارا سپاس، سپاس، چون خردی ارزانیم داشتی که می تواند طعم زیبای ایمان راستین را چنان بچشد که معتقدی آگاه شوم.

  • کشورها به زودی بر سر جذب کادر درمان یکدیگر با هم رقابت خواهند کرد .

پربیننده ترین

>