"محیط کارسالم ، کارکنان سالم"

همه ساله هفته اول اسفند ماه در کشور ما، با هدف تاکید بر سلامت مردان و حساس سازی در خصوص اولویت سلامت مردان جامعه برای توجه بیشتر به جنبه های مختلف پیشگیری از مخاطرات سلامت پویش هفته ملی سلامت مردان ایران برگزار می شود .امسال  هفته ملی سلامت مردان ایران با شعار"محیط کارسالم ، کارکنان سالم" نامگذاری شده است.

"محیط کارسالم ، کارکنان سالم"

پربیننده ترین

>