ن والقلم و مایسطرون

سوگندبه قلم و آنچه مینویسد

قسم به قلم آنگاه که تاریخ را وام دار خویش نمود و سوگند بر پهنه  گیتی آنگاه که به توان قلم جاودانه ماند.در زیر اسمان سوزان ، مردی از تبار یقین وباور،فرود میاید نوری از دل خورشید تا بخواند ایه ای از نفس مراد بر جان مرید  ( الذی علم بالقلم )

سوگندبه قلم و آنچه مینویسد

پربیننده ترین

>